Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions temporals de fires, atraccions i circs

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació temporal de la via pública amb fires, atraccions i circs.

Requisits a complir:

Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:

 • Circs: Requisits 1, 2, 3, 4 i 5.
 • Casetes d'atraccions i d'alimentació: Requisits 6, 7, 8 i 9.
 1. Cal tenir tota la documentació del circ en regla.
 2. L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.
 3. En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
 4. La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.
 5. En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.
 6. L'esmentada autorització, cal entendre-la a precari, no comportant cap altre atribució o permís i d'altra banda, sense cap dret a indemnització o rescabalament per part de l'interessat.
 7. En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higiènico-sanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior, prohibint-se expressament l'abocament o emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.
 8. Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública.
 9. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre la política del espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
  - Circs: Document 7.
  - Casetes d'aliments: Documents 8 i 9.
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Plànol d'emplaçament.
  3. Assegurança de responsabilitat civil.
  4. Butlletins de les instal·lacions elèctriques.
  5. Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.
  6. Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis.
  7. En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.
  8. En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.
  9. Certificat de manipulació d'aliments.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.08.2021 | 10:18