Taula de sostenibilitat

Rupit i Pruit s’està plantejant en aquest moment quin ha de ser el seu futur, un futur que ha de comptar amb tots els agents que actuen al territori i en el qual els diferents actors han de conviure i aprofitar les sinergies que provoquen cada un. Fa molt temps que des de la ciutadania es reclama un procés de reflexió per definir quin és el Rupit i Pruit que volem deixar pels nostres fills. S’ha pogut comprovar, sobretot durant aquest últim any, que un model de desenvolupament econòmic basat tan sols en un sector no té futur. Així mateix, fomentar un tipus de turisme basat en la quantitat fa difícil la convivència entre visitants i veïns.

Per tot això se’ns planteja l’opció de crear una Taula de Sostenibilitat en el que tots els sectors hi estiguin representats i on cada col·lectiu hi tingui veu.

L’objectiu d’aquesta taula serà la d’aprofitar els recursos potencials del territori, per estimular el creixement econòmic local i millorar, així, la qualitat de vida dels ciutadans.

Aquest desenvolupament haurà d’anar d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i és per això que es crearà aquesta Taula de Sostenibilitat, on hi haurà representació de tots els actors i sectors que actuen dins del municipi.

La Taula de Sostenibilitat és un organisme consultiu de l’equip de govern del municipi i que té per objectiu definir les polítiques de desenvolupament del municipi.

Funcions de la taula

 • Fer de vehicle de diferents propostes presentades per la ciutadania.
 • Vetllar per tal de que les accions que es porten a terme tinguin el màxim consens per a la ciutadania i que siguin de l’interès general de la població.
 • Assessorar, proposar i informar a l’equip de govern de qualsevol activitat econòmica, social o ambiental del municipi.
 • Informar d’altres aspectes indirectes que puguin afectar les polítiques de desenvolupament local.

Composició de la taula

 • L’alcalde
 • Un regidor
 • Persones representants de l’àmbit econòmic
 • Representat turisme i comerç
 • Representant del sector agroramader
 • Representant sector secundari (construcció, fusteria,...)
 • Persona representant d’entitats esportives o culturals
 • Representant societat de caçadors
 • Representant de l’AMPA
 • Representant de la 3a edat
 • Representant dels joves
 • Representant de la mitjana edat (35-55 anys), que no estigui dins cap col·lectiu del que hi hagi representació
 • Representant de segones residències o estiuejants

En depèn de quins aspectes es podrà demanar l’assistència d’altres tècnics, ja siguin interns o externs.

Cada entitat comunicarà per escrit, al president de la taula, la persona que ostentarà la representació de l’entitat. Una mateixa persona no podrà representar a més d’una entitat.

Si un membre de la taula deixa de formar part de l’associació, immediatament cessarà en la seva funció a la taula i l’associació haurà de nomenar un altre representant.

En el supòsit que un representant d’una entitat no pugui assistir a una sessió podrà delegar, per escrit, a una persona perquè actuï per delegació, haurà de ser membre de l’associació.

Òrgans de la Taula

Consell plenari

El formen la totalitat dels membres de la taula.

El consell plenari es reunirà, com a mínim, dos cops a l’any amb una periodicitat semestral, amb caràcter ordinari i les vegades que calgui amb caràcter extraordinari quan ho cregui oportú el president, per iniciativa pròpia o a petició, per escrit, de com a mínim tres dels seus membres.

Les convocatòries es realitzaran pel president, amb una antelació mínima de quatre dies hàbils per escrit o pel mitjà de comunicació que es cregui més convenient.

L’últim punt de l’ordre del dia serà el destinat a precs i preguntes.

Les sessions de la taula seran públiques i s’anunciaran oportunament, a fi de que hi pugui assistir qualsevol persona interessada en l’activitat local.

Comissions

Es podran constituir quan es consideri convenient per tractar un aspecte concret de la política socioeconòmica del municipi.

Presidència

L’Alcalde de Rupit i Pruit presidirà la Taula i podrà delegar, en casos extraordinaris, la presidència a un altre membre de la Corporació.

Funcions

 • Ostentar la representació de la Taula.
 • Acordar la convocatòria  de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació de l’ordre del dia.
 • Presidir les sessions, actuar com a moderador.
 • Dirimir, amb el seu vot, els empats.
 • Donar vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.

Secretaria

La secretaria l’assumirà un tècnic de l’Ajuntament o qui designi el Consell Plenari. Serà l’encarregat d’aixecar acta del desenvolupament de les sessions i dels acords presos, no tindrà ni veu ni vot.

Es constitueix  la “Taula de la Sostenibilitat” a Rupit i Pruit el 29 de juliol de 2021, una vegada ja tots els col·lectius han triat el seu representant.

Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:00
Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:00