Llicència d'obres majors

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per la legislació vigent, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, les actuacions següents:

 • Obra nova (inclou edificis d’habitatges, estacions transformadores, cases prefabricades, hivernacles, pèrgoles, porxos, etc.)
 • Ampliacions de superfícies i/o volum ( inclou pèrgoles, porxos, tancaments de terrasses o voladissos)
 • Reformes que comportin canvi d’ús
 • Reformes que comportin variació del nombre d’entitats (habitatges, locals, naus, aparcaments...)
 • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d’entitats i elements de l’immoble
 • Instal·lació d’ascensors i aparells elevadors
 • Intervencions en els àmbits protegits d’edificis del Catàleg d’Edificis Històrico-Artístics
 • Construcció de piscines d’ús comunitari o col•lectiu
 • Moviments de terres en sòl no urbanitzable
 • Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
 • Legalitzacions d’aquelles obres que requeririen la tramitació d’obra major

Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.

Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu:

Negatiu els actes que autoritzin:

 • Obra nova
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals o permanents.
 • Moviments de terres en sòl no urbanitzable.

Positiu en la resta de supòsits, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

2 mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • En tots els supòsits:

  • Projecte bàsic que ha d’incloure:
  1. Memòria
  2. Pressupost
  3. Plànols
  4. Protecció patrimoni

  • Fotografia del terreny i/o de l’edificació objecte de l’actuació.
  • Qüestionari estadístic complimentat i signat.
  • Assumeix i direcció de l’obra
  • Estudi (bàsic) de seguretat i salut.
  • Declaració, visat o certificat d’idoneïtat tècnica
  • Estudi geotècnic, si s’escau

  En el supòsit d’obra nova:

  • Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d’ecoeficiència, de captació d’energia solar i d’estalvi d’aigua.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:22