Llicència d'obra menor

Aquest tràmit permet la sol·licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense projecte tècnic ni direcció facultativa i les obres d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu:

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

2 mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • En tots els supòsits:

  • Assumeix direcció facultativa
  • Certificat de gestió de residus
  • Plànols i emplaçament

  Obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa:
  • Projecte tècnic visat.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut
  • Document d’idoneïtat tècnica

  Obres menors sense projecte tècnic ni direcció facultativa:
  • Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l’actuació a realitzar i el seu pressupost.

  Obres d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal:
  • Plànol de planta i de secció

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 24.05.2022 | 11:11