Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin per objecte constituir com elements susceptibles d'aprofitament independent, més aquells que s'hagin fet constar en una precedent declaració d'obra nova.

En cas que la llicència d'obra atorgada indiqui els elements de què es composa la finca i aquests siguin els mateixos que es volen reflectir a la divisió horitzontal, no cal fer aquest tràmit.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència (silenci positiu), segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Cal aportar la documentació del llistat següent:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Referència cadastral.
  3. Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.
  4. Nota simple o certificat del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca, així com el domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel Registre de la Propietat.
  5. Projecte visat (per duplicat), que ha de contenir:
  - Memòria escrita: ha de fer referència al pla que estableixi les condicions de parcel·lació i ha de descriure la finca que es pretén parcel·lar (ubicació, dimensions, límits, característiques topogràfiques), així com les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i localització. Caldrà fer la justificació urbanística de les finques resultants.
  - Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000.
  - Plànol topogràfic d'informació (a escala no inferior a 1:500) en el qual se situï els límits de la finca i les corbes de nivell amb equidistància d'un metre. En aquest plànol es representaran els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions del planejament.
  - Plànol de parcel·lació a escala 1:200 (llevat que les dimensions de la finca aconsellin la de 1:500) acotat i amb indicació de les superfícies, marcant les parcel·les actuals i les resultants.
  - Fotografia de la finca.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:49