Comunicació d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de:

1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a:

 • Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com:
  • enrajolat
  • substitució o col•locació de paviment
  • substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes
  • substitució o col•locació de falsos sostres
  • pintat i estucat de parets
  • instal·lació d’aigua, llum i gas
  • canvi de desguàs
 • Reparacions puntuals de cobertes i terrats
 • Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents.
 • Tala d’arbres fins màxim 3 unitats.
 • Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal·lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar.

2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació

2.1) Obres per a:

 • instal·lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat....
 • col·locació de rètol
 • pintura o revestiment de paraments
 • substitució o col·locació de falsos sostres
 • substitució o col·locació de paviment
 • substitució o col·locació de sanitaris, mobiliari, portes

2.2) Obres per a:

 • modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús)
 • instal·lació o modificació de l’aparador

3. Obres de serveis i instal·lacions:

 • col·locació de pals, pera a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional
 • col·locació de provisionals d’obra
 • execució de cales i sondatges
 • execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres
 • instal·lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal·lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió
 • instal·lació d’aigua directa
 • instal·lació d’escomesa provisional d’obra (instal·lació de comptador)
 • instal·lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi
 • reparació de tapes i d’armaris de serveis

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic

Més informació:

Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals.
Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu:

Positiu.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quan es dóna resposta:

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • En tots els casos: document 1
  En les obres d'adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats: document 2
  En els comunicats d'obres de serveis i instal·lacions: document 3

  1. Declaració responsable on s’informa a l’administració de l’inici de les obres
  2. Fotografies, fotomuntatges i/o croquis.
  3. Plànol d’emplaçament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:47