Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 • Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini previst sense que s'hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'ha d'entendre desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

No hi cap tipus de resposta.
Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Cal aportar la documentació del llistat següent:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Declaració responsable del promotor o titular de l'obra
  3. Certificat final d'obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col·legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l'Ajuntament i les condicions imposades, i que l'edificació esta en condicions d'esser utilitzada.
  4. Acreditació de la liquidació de les taxes.
  5. Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:49