Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili). El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d’una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

D'una altra, aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s'ha de renovar cada 5 anys.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 1. Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
 2. Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 3. Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
 4. Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 • Per a la inscripció, modificació o baixa:els requisits 1 i 7
 • Per a llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat perillós: els requisits 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
 1. Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
 2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
 6. Haver censat el gos al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.
 7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Més informació:

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.
Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.

La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.

El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

 1. Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
 2. Implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Reial decret 278/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Efectes del silenci administratiu:

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.
En la resta de casos per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Per la resta de supòsits no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona propietària d'un animal de companyia.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Cal aportar la següent documentació:

  - en tot els casos: Documents 1 i 2.
  - per a la inscripció al cens dels animals de companyia, cal aportar la següent documentació complementària:
  Si la persona propietària és menor de 16 anys: Documents 3 i 4.
  Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa: Document 5.
  - per la modificació o baixa al cens d'animals de companyia cal aportar la següent documentació complementària
  Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal: Document 6.
  Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal: Document 7.
  Si es canvia el titular de l'animal: Document 8.
  - per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós cal aportar el document 1 i del 9 al 14.

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents:
  Espècie i raça.
  Sexe.
  Data de naixement.
  Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa).
  Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.
  Domicili habitual de l'animal.
  3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
  4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.
  5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).
  6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
  7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
  8. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.
  9. Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
  10. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
  En cas que ho sol·liciti l'Ajuntament caldrà l'autorització del sol.licitant (imprès model del Ministeri de Justícia

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@rupitpruit.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:48