Canvi de domicili dins el mateix municipi

Canvi de domicili habitual dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants.

Normativa general:

 • Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el Padrón Municipal.
 • Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
 • Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003).
 • Orden de 11 de julio de 1997 sobre comunicaciones electrónicas entre las Administraciones públicas referentes a la información de los Padrones municipales. (Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)
 • Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.
 • Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 1997
 • Resolución de 16 de diciembre de 2003 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General para la Administración Local sobre revisión del Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población [en format pdf, 43 Kb]

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • 1. Original i fotocòpia del Document d'Identitat vigent (DNI, NIE o passaport)
  2. Original del contracte de lloguer vigent o de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBI o de l'última factura de les companyies de serveis (gas, llum o aigua) a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge.

  Autorització del titular de l'habitatge

  3. En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular.
  Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.
  4. En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.
  5. En el cas de menors d'edat:
  - Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
  - Original i fotocòpia del DNI (obligatori a partir dels 14 anys).
  - Original i fotocòpia del passaport/NIE si ha nascut a l'estranger.
  En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
  - Autorització dels pares

  6. En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.
  En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original i fotocòpia del document de tutela o autorització dels pares.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@rupitpruit.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.08.2021 | 11:30