Autorització sanitària de funcionament per a piscines d'ús públic

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària que es requereix legalment en els expedients de construcció i reforma de piscines d'ús públic, tant de titularitat pública com privada, que s'iniciïn al terme municipal. Segons la normativa aplicable, s'entén per piscina d'ús públic aquella la utilització de la qual està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com tota piscina que no sigui d’ús particular.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries de les piscines d'ús públic.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i modificacions posteriors.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i modificacions posteriors.

Efectes del silenci administratiu:

Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Cal aportar la documentació del llistat següent:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments. La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent:
  a) Descripció detallada de les instal·lacions on es faci constar expressament el sistema de tractament de l’aigua.
  b) Informe sobre la previsió d’aforament màxim.
  c) Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst.
  d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries.
  e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixement de les persones usuàries.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:47