Autorització o comunicació per encendre foc

En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents:
- Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya.
- Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal.
- Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.
El permís s'atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l'autorització expressa del/de la propietari/propietària.
En el període comprès entre la 2ona quinzena d'octubre a la 1a quinzena de març serà necessari comunicar a l'Ajuntament la realització d'un foc en sòl no urbanitzable per a la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal. La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Més informació:

Mesures preventives:

 • Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins a que deixi de fumejar.
 • En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • En la comunicació (2a quinzena d'octubre al la 1a quinzena de març) els documents a aportar són: 1 i 2
  En el cas d'autorització (2ona quinzena de març a 1a quinzena d'octubre) els documents a aportar són:
  - En el cas de treballs apícoles els documents 1 i 3
  - En el cas de treballs forestals els documents 1 i 4
  - En altres casos els documents 1 i 5

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc.
  3. Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc per la realització de treballs apícoles.
  4. Imprès de sol·licitud d'autorització per realitzar treballs forestals.
  5. Imprès de sol·licitud d'autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@rupitpruit.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:48