Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants

Aquest tràmit permet:

 1. Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.
 2. Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país)
 3. Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.
 4. Modificació de les dades que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades.

Requisits a complir:

 • En el cas de l'alta: requeriment 1.
 • En el cas de la modificació: requeriment 2
 1. Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar
 2. Estar empadronat al municipi

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

- Alta/modificació presencial: immediata.
- Baixa presencial/telemàtica: màxim 3 mesos
- Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial o telemàtic: immediata
- Modificació de dades personals de forma telemàtica: màxim 3 mesos [carta de serveis]

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • - Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1
  - En el cas d'empadronament mitjançant un representant: document 2.
  - En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: document 4
  - En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva: document 5
  - En el cas d'estrangers comunitaris: document 6 (possibilitat VO)
  - En el cas d'empadronament en un habitatge buit: document 3.
  - En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones: document 7
  - En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu: document 8

  1. Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant. En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l'ús del certificat electrònic. En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.
  2. Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva)
  3. Cas d’empadronament a un habitatge buit, algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge:
  - Escriptura de propietat
  - Contracte de lloguer
  - Contracte de subministrament d’un servei de l’habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.)
  4. Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals
  5. Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable .
  6. Certificat de registre central d'estrangers
  7. Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura
  8. Autorització del director del centre

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@rupitpruit.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:46