Alta, baixa, modificació, transmissió, o renovació de la llicencia de parada de mercat ambulant o fira comercial

Aquest tràmit permet obtenir, modificar, renovar o donar de baixa la llicència d'instal·lació de parada al mercat ambulant o fira comercial. També permet sol·licitar el canvi de nom del titular de la parada en cas de ja disposar de la llicència.

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
En cas d'alta, requisit 1.
En cas de canvi de titular, requisit 2.
En cas de baixa no cal complir cap requisit específic

 1. Estar donat d'alta en el règim d'autònoms.
 2. S'admet únicament la transmissió entre conjugues, pares i fills, germans, avis i néts només entre aquest grau de parentesc.

Normativa Local:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista
 • Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es pot sol·licitar

Cada primer d'any, s'obre una nova llista d'espera de sol·licituds. Hi ha fires especials (Reis, llibre, etc.) de les que cada any surten anuncis a la premsa publicant les dates de sol·licitud.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Documentació

  Els documents a aportar en tots els casos són: document 1
  En cas d'alta i canvi de titular: documents 2 a 13.
  En cas de renovació: documents 3 i 4.
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Una fotografia mida carnet.
  3. Fotocòpia del rebut d’autònoms de la Seguretat Social.
  4. Documentació relativa al personal que treballa a la parada (dades identificatives de les persones, contractes de treball, etc.)
  5. Acreditació d'alta i d'estar al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
  6. Acreditació d'alta censal en l'epígraf corresponent de l'Agència Tributària (excepte els productors agraris).
  7. Acreditació de formació en higiene i seguretat alimentària, si s'escau.
  8. Declaració responsable del compliment dels requisits que estableixi la normativa específica aplicable als productes que es comercialitzen.
  9. Carnet d'artesà/ana, si s'escau.
  10. Acusament de rebuda dels residus en un Punt Verd o del transportista/gestor de residus autoritzat per l'Agència Catalana de Residus, en el cas de què es generin residus especials (p. ex. Oli vegetal).
  11. Assegurança de responsabilitat civil.
  12. Presentació de la Targeta de Transport quan sigui exigible per la legislació vigent.
  13. Documentació tècnica del vehicle botiga, si s'escau.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@diba.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:46