Alta al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  - Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  - Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  - Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  - Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  - Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.
  - Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  - Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.06.2022 | 10:32