Comunicació prèvia d'obertura i ús de centres de culte

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques comunicar a l'ajuntament l'obertura de centres de culte, tant de titularitat pública com privada, que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'activitats de culte quan els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l'aforament previst no superi les noranta persones.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 1. Disposar d'un espai útil amb superfície inferior a 100 m².
 2. Aforament previst inferior a les noranta persones.
 3. Els edificis i locals destinats a centres de culte han de comptar amb les mesures de seguretat mínimes a les persones usuàries, especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 4. Els centres de culte han de complir les condicions mínimes de salubritat i accessibilitat (estanqueïtat i aïllament, ventilació i condicionament d’aire, serveis sanitaris, etc.), especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 5. Els edificis i locals destinats a centre de culte han de disposar de les mesures d’aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l’exterior, tant les que es puguin propagar per mitjans aeris com estructurals.
 6. Acreditar la inscripció en el registre estatal d’entitats religioses, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Quan es dóna resposta:

L'òrgan competent disposa de quatre mesos per emetre resolució i notificar les corresponents sol·licituds de llicència municipal d'obertura i d'ús de centres de culte, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. A petició de les persones interessades, la notificació es podrà realitzar per mitjans telemàtics. L'òrgan competent pot acordar motivadament, justificant-ne l'excepcionalitat, l'ampliació del termini indicat en l'apartat anterior, que no podrà ser superior a dos mesos. Aquest acord ha de ser notificat a les persones interessades. Prorrogat el termini, no és possible acordar una nova pròrroga. (Art. 29.2 i 29.3 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Documentació

  Cal aportar la documentació següent:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
  3. Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats del centre de culte.
  4. Projecte, en el supòsit d'obres de nova planta o d'ampliació, reforma o rehabilitació d'edificacions o construccions preexistents, que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries. Si, d'acord amb la legislació, el projecte no és preceptiu, cal aportar un plànol de distribució interior de l'immoble i una memòria descriptiva de les activitats a realitzar.
  5. Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar.
  6. Certificació tècnica emesa per personal tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i que compleixen els requeriments legals exigibles.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) - Ajuntament de Rupit i Pruit

Plaça Major, 6 - 08569 Rupit i Pruit - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 522 003
Fax: 938 522 051
Adreça electrònica: rupit@rupitpruit.cat
Lloc web: www.rupitpruit.cat/
Horari:  
dilluns a divendres de 10 a 14h;
dijous de 16 a 19h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2021 | 14:49