Ordenança fiscal núm. 6. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 27.02.2024 | 10:45