ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL CAMP DE FUTBOL I EDIFICIS MUNICIPALS

Darrera actualització: 13.01.2023 | 21:04