ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ

Darrera actualització: 13.01.2023 | 19:44