ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

Darrera actualització: 13.01.2023 | 19:42