ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL I ACCÉS PÚBLIC A EDIFICIS MUNICIPALS

Darrera actualització: 13.01.2023 | 21:09