ACTIVAT EL NIVELL 3 DEL PLA ALFA A RUPIT I PRUIT

Dimarts, 22 d'agost de 2023 a les 00:00

Des de les 00.00 hores del dia 22 d’agost fins a les 00.00 hores del dia 25 d’agost de 2023 Rupit i Pruit ha passat al nivell 3 del PLA ALFA, el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals de vigilància, prevenció i control d'activitats de risc, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

Durant aquest període a Rupit i Pruit s’apliquen les següents prohibicions / limitacions:

1. Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.

2. La suspensió temporal, per al període de vigència de la present Resolució, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.

3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.

4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzar expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.

5. La introducció o ús de material pirotècnic.

6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendis.

7. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.

10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit

11. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprés entre les 13 hores i les 20 hores.

13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

Queda suspesa la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit

Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d’aquesta Resolució l'aplicació de totes aquestes mesures establertes en els punts anteriors. La relació de municipis que presenten perill molt alt o extrem, segons el mapa de perill d’incendi forestal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i els municipis que tenen activat el Pla ALFA en nivell 3, a data d’avui, consta annexada a aquesta Resolució. Donat que es poden produir canvis en aquesta relació, segons l'evolució de la situació, cal consultar les dades actualitzades dels municipis afectats en les pàgines: https://gencat.cat/medinatural/incendis/mapes/Mapa45.pdf i https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents[1]rurals/pla-alf

Consulteu les dades actualitzades en cada moment del PLA ALFA clicant AQUÍ

 

Què és el Pla Alfa?

És el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals de vigilància, prevenció i control d'activitats de risc, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

Aquestes situacions de perill es graduen en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3. Cadascun correspon a un nivell de perill d'incendi forestal.

Què comporta cada nivell?

L'activació de cada nivell comporta la realització de determinades actuacions preventives i un grau de mobilització dels efectius.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 13:01