Alta, baixa o modificació de la Llicència de gual i contragual

Aquest tràmit permet fer les gestions de la placa de gual (sol·licitud d'una placa nova, modificació o baixa) que autoritza l'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Tingueu en compte que la baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, per tant aquesta no serà efectiva fins l'entrega de la placa a l'Ajuntament.

Cal sol·licitar la modificació de dades en el cas de canvi de titular de la taxa de gual, canvi de propietari de la finca, modificació de la longitud d'amplada del gual o modificació del nombre de places d'aparcament.

Requisits a complir:

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits 1,2 i 3.

Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.

 1. Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
 2. Ser titular de la llicència del gual o contragual.
 3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

Més informació:

Les persones propietàries dels immobles on s'estableixin les entrades o els passos de vehicles, i les empreses, entitats o els particulars que utilitzin els aprofitaments.
L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca, ho haurà de fer amb el model d'autorització signada pel/per la propietàri/a. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a.

En el supòsit de petició d'ampliació o contragual, ho poden demanar els ciutadans i les ciutadanes titulars d'una autorització d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (gual).

Tipus d'autoritzacions de gual:

 • Permanent de 0 a 24 hores.
 • Nocturn de 20 a 10 hores.
 • Comercial de 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi.
 • Residencial: per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el 20% i el 30% de la parcel·la, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1 i A5.2 i que defineix com a: sols urbans en que l'edificació respon al tipus d'ordenació segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí.

En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament.

Els titulars d'una autorització de gual poden demanar una zona de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant el gual (contragual), per tal de facilitar l'accés dels vehicles en aquelles vies molt estretes.

Atenent a especials circumstàncies, com ara l'amplada de la porta d'accés o la secció del carrer, es podrà sol·licitar una ampliació de gual fins a 1 m en garatges i locals, i fins a 2,5 m quan serveixi per accés a camions de gran tonatge.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació i posteriors correcions i modificacions ( Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre; Ordre VIV/9841/2009, de 15 d'abril; Reial decret 173/2010, de 19 de febrer).

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • - Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1.
  - En cas de sol·licitud d'alta, cal aportar: Document 2.
  - En cas de modificacions: Document 3.
  - En cas de baixa: Documents 4, 5 o 6.

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Escriptura de propietat de la finca o, en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca.
  3. Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)
  4. Placa de gual (original).
  5. Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
  6. Denúncia de robatori, si es dóna el cas.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:58