ORDENANÇA FISCAL NÚM.7. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Darrera actualització: 13.01.2023 | 19:38