Comunicació d'inici d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament que s'inicien les obres previstes per a les quals es disposa d'una llicència concedida.
Requisits a complir:

S'han d'haver complert les condicions prèvies exigides a la llicència abans de la comunicació d'inici de les obres.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada, titular de la llicència d'obres (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Si amb la sol·licitud de la llicència de les obres que s'inicien es van presentar projectes bàsics, caldrà aportar un projecte executiu i, si s'escau, la resta de documentació que no es va aportar en el moment de la sol·licitud.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/06/2016 14:10