Inscripció de naixement al registre civil

Aquest tràmit permet realitzar la inscripció del nounat en el registre civil.
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957.
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
Si és fill o filla d'una parella casada: el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.
Si és fill o filla de pares no casats:
- el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos.
- la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.
L'obligació de declarar el naixement afecta els consanguinis fins al quart grau i als afins fins al segon, és a dir, el pare o la mare, o els avis, els oncles o cosins del nounat, així com els cunyats i cunyades del nadó.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Tràmit de resolució immediata.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són:
Document 1
- En cas de fills matrimonials: documents 2 i 3
- En cas de fills no matrimonials: documents 4 i 5
1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
2.DNI dels pares Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
3.Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
4. Els DNI respectiu.
5. Certificat de matrimoni ( amb la nota corresponent) i sentència ferma de separació o divorci (testimoniada), en cas de matrimoni anterior per tal de desfer la presumpció legal de paternitat.
Si es tracta de separació de fet, s'haurà d'acudir al Registre amb dos testimonis.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31