Inscripció de matrimoni al registre civil

Aquest tràmit permet la inscripció i dóna fe de l'acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què es contreu. És el mitjà de prova conforme s'ha realitzat el matrimoni, i és el títol que legitima l'estat civil de casat. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració, i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
Les persones interessades.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:"
Matrimoni religiós :
Presentació de la certificació eclesiàstica que expressarà les circumstàncies exigides per la legislació .
NOTA : Per a la inscripció al Registre Civil de matrimonis islàmics , jueus o de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya , caldrà tramitar l'expedient previ que conclou amb auto de capacitat matrimonial per als dos últims casos , i és convenient per al primer.
Un cop realitzat aquest expedient , el matrimoni haurà de celebrar en el termini màxim de 6 mesos des que es va expedir la certificació
Matrimoni civil :
Matrimoni celebrat al Jutjat:
L'acta de celebració de matrimoni civil és la pròpia inscripció que serà signada per l'encarregat del Registre Civil , els dos contraents , dos testimonis i el Secretari .
Matrimoni celebrat a l'Ajuntament ( celebrat per l'Alcalde o Regidor en qui delegui) :
L'acta de matrimoni serà remesa al Registre Civil del lloc en què es va celebrar el matrimoni , sent el Registre Civil qui realitza la inscripció i estén el llibre de família .
Matrimonis celebrats a l'estranger quan almenys un dels contraents tingui la nacionalitat espanyola o l'adquireixi amb posterioritat a la celebració del matrimoni :
Inscripció de matrimoni canònic :
Presentació de la certificació eclesiàstica que expressarà les circumstàncies exigides per la legislació .
Certificat literal de naixement del cònjuge espanyol o del que s'hagués naturalitzat , expedit pel Registre Civil espanyol .
Certificat de naixement del cònjuge estranger.
Document Nacional d'Identitat del nacionalitzat espanyol .
Acreditació del domicili del promotor a Espanya .
Full declaratòria de dades .
Inscripció de matrimoni civil :
Certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil local estranger .
Certificat literal de naixement del cònjuge espanyol o del que s'hagués naturalitzat , expedit pel Registre Civil espanyol .
Certificat de naixement del cònjuge estranger.
Document Nacional d'Identitat del nacionalitzat espanyol .
Acreditació del domicili del promotor a Espanya .
Full declaratòria de dades .
( Els documents assenyalats en l'apartat de Matrimonis celebrats a l'estranger estan recollits a efectes merament informatius , i, en el moment de la qualificació , pot demanar totes les dades que el magistrat jutge encarregat, a qui correspon la qualificació registral o el secretari del Registre en la tramitació dels expedients en els quals intervingui. )
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31