Inscripció de defunció al registre civil

Aquest tràmit és el mitjà pel qual es dóna fe de la mort d'una persona (data, hora i lloc on s'ha esdevingut). La mort té efectes civils des que es produeix, però per al seu ple reconeixement és necessària la inscripció al Registre Civil. Aquest Registre comunica d'ofici la baixa del difunt al padró d'habitants.
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
Els parents més pròxims del difunt, tot i que normalment són els agents funeraris, en representació de la família, els encarregats de fer aquests tràmits davant del Registre Civil.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Certificat mèdic de defunció o l'ordre judicial d'inscripció.
2. La declaració de la mort en formulari normalitzat i que ha d'incloure:- Nom i cognoms del difunt.- Noms dels pares.- Estat civil.- Nacionalitat.- Data i lloc de naixement.- DNI.- Dades d'inscripció de naixement.- Últim domicili.- Dia, hora i lloc de la defunció.- Lloc de l'enterrament, si consta a la declaració de defunció o a la certificació de l'autoritat o del funcionari a càrrec del qual està el cementiri.- Cita del document o documents d'on s'han extret les dades anteriors, llevat que siguin conegudes pel declarant, i referència a altres dades d'identificació quan les requerides no siguin conegudes. També referència a vestits i papers trobats amb el difunt i, fins i tot, la seva fotografia.
3. No obstant això, per fer la inscripció quan el cadàver ha desaparegut o s'ha inhumat abans de la inscripció, serà necessària sentència ferma, expedient governatiu o ordre de l'autoritat judicial que instrueixi les diligències seguides per mort violenta, que afirmin sense cap dubte la mort.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31