Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia

Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret 238/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Baixa per defunció de l'animal: Document 3.
- Modificació de dades de domicili de l'animal: Document 4.
- Canvi de titular de l'animal: Document 5.
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia.
3. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
6. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31