Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:
- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
- Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.
Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:
1.Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
2.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
3.Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:• Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.• Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal•lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.
Més informació:

Caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l’activitat afecta en aquests àmbits. Quan el servei tècnic municipal, en comprovar
Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
Normativa Local:

Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives
Efectes del silenci administratiu:

Negatiu
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
La resolució es dicta i es notifica en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de presentació de la sol.licitud.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent: - Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. - Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost). - Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
2.Una memòria amb el contingut mínim següent:
a) Identificació del tipus d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
b) Data o dates i horari previst per a la realització.
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
f) Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats
3. En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
4. Còpia de l’autorització -o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt-, per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntamen
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31