Llicència d'obres menors

Aquest tràmit permet la sol•licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense projecte tècnic ni direcció facultativa i les obres d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal.
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.
Més informació:

Normativa general:

•Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
•Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
•Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
•Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
•Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
•Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

•Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
•Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
2 mesos
Cost
Segons ordenança fiscal
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
En tots els supòsits:

•Assumeix direcció facultativa

•Certificat de gestió de residus

•Plànols i emplaçament
Obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa:

•Projecte tècnic visat.

•Estudi bàsic de seguretat i salut

•Document d’idoneïtat tècnica

Obres menors sense projecte tècnic ni direcció facultativa:

•Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l’actuació a realitzar i el seu pressupost.
Obres d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal:

•Plànol de planta i de secció
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/06/2016 14:09