Comunicació d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de:

1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a:

•Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com:
- enrajolat
- substitució o col•locació de paviment
- substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes
- substitució o col•locació de falsos sostres
- pintat i estucat de parets
- instal•lació d’aigua, llum i gas
- canvi de desguàs

•Reparacions puntuals de cobertes i terrats
•Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents.
•Tala d’arbres fins màxim 3 unitats.
•Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal•lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar.

2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació

2.1) Obres per a:
•instal•lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat, ....
•col•locació de rètol
•pintura o revestiment de paraments
•substitució o col•locació de falsos sostres
•substitució o col•locació de paviment
•substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, portes

2.2) Obres per a:
•modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús)
•instal•lació o modificació de l’aparador

3. Obres de serveis i instal•lacions:

•col•locació de pals, pera a la instal•lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional
•col•locació de provisionals d’obra
•execució de cales i sondatges
•execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres
•instal•lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal•lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió
•instal•lació d’aigua directa
•instal•lació d’escomesa provisional d’obra (instal•lació de comptador)
•instal•lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi
•reparació de tapes i d’armaris de serveis
Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic
Més informació:

Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals.
Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.
Normativa general:

•Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
•Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
•Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
•Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
•Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
•Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Positiu
Normativa reguladora del silenci administratiu:

•Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
•Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any
Quan es dóna resposta?
Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.
Cost
Segons ordenança municipal
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
En tots els casos : document 1
En les obres d'adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats: document 2
En els comunicats d'obres de serveis i instal.lacions: document 3
1.Delaració responsable on s’informa a l’administració de l’inici de les obres
2.Fotografies, fotomuntatges i/o croquis.
3.Plànol d’emplaçament
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17/06/2016 13:32