Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats.
Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:
1. Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada.
Més informació:

Normativa general:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini previst sense que s'hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'ha d'entendre desestimada.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Qui el pot demanar?
La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
No hi cap tipus de resposta.
Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Declració responsable del promotor o titular de l'obra
3. Certificat final d'obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col.legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l'Ajuntament i les condicions imposades, i que l'edificació esta en condicions d'esser utilitzada.
4. Acreditació de la liquidació de les taxes.
5. Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17/06/2016 13:32