Línia d'ajuts per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya

Dimecres 15/04/2020

El dia 15 d'abril de 2020 han sortit publicades al DOGC les bases i la convocatòria en relació a la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya.

Objecte

Subvencions per a persones treballadores autònomes i microempreses del sector turístic, afectades econòmicament per la crisi de la COVID-19.

Persones o entitats beneficiàries

 • Professionals autònoms i microempreses turístiques que estiguin incloses en alguna de les següents categories:
  • Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartament turístics, càmpings i establiments de turisme rural
  • Empreses turístiques de mediació
  • Establiments i activitats d'interès turístic
  • Guies de turisme habilitats
 • Queden exclosos d'aquesta convocatòria, els establiments de restauració i els allotjament juvenils.

Requisits

Els principals requisits a complir, són:

 • Estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya, amb una antelació mínima d'un any a partir de la declaració de l'estat d'alarma.
 • Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya
 • En cas d'autònoms, estar donats d'alta al RETA, durant almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud              
  • Queden excloses, persones treballadores que desenvolupin la seva feina per una única empresa.
  • En cas de les explotacions d'habitatges turístics, han d'estar donats d'alta en algun d'aquests epígrafs: 685, 686 o 861.1
 • Tenir un màxim de 5 persones treballadores (fixes o discontinus)
 • Tenir una facturació màxima de 500.000 €
 • Complir amb les obligacions tributàries i a la Seguretat Social
 • No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys

Quantia de la subvenció

Aportació única de 2.500 € per persona beneficiària

Despeses subvencionables

Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual que hauran de fer front les persones beneficiàries quan s'aixequi la suspensió de la seva activitat.

Consistiria concretament en el pagament de: lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i sous.

Condicions perquè les despeses siguin subvencionables

 • Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des de que s'aixequi la suspensió de l'activitat.
 • Que mantingui la seva activitat com a mínim, un any des de l'atorgament de la subvenció

Sol·licitud

El formulari de sol·licitud normalitzat, es pot trobar a:

Els tràmits s'han de fer mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica.

Procediment de concessió

Serà el de concurrència no competitiva, o sigui que les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.

Compatibilitat

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import de l'ajut no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds, s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC (15/04/2020)  i restarà oberta fins a exhaurir el pressupost.

 

Trobareu tota la informació a http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31