Línia d'ajuts per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

Dijous 30/04/2020

En data 29 d'abril de 2020 ha sortit publicada, al DOGC, la resolució i convocatòria del Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya, en relació a la concessió de subvencions a les empreses de comerç, dels serveis, l'artesania i la moda, afectats econòmicament per al COVID 19.

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser:

 • Professionals autònoms, donats d'alta en el règim dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA)
 • Empreses individuals, associades o agrupades, donades d'alta en el cens de l'IAE.

S'entén per empreses de serveis, a la convocatòria, les següents activitats empresarials:

Taller mecànics

Serveis fotogràfics

Copisteries i arts gràfiques

Serveis de reparacions

Tintoreria i bugaderies

Perruqueries i salons d'estètica i bellesa

Bars i restaurants

Serveis de menjars preparats i càtering

S'entén com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S'entén per empreses artesanes, a efectes d'aquesta convocatòria, aquelles que desenvolupen activitats relatives al repertori de famílies d'oficis artesans  publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre. S'exclou l'artesania alimentària.

Presentació de sol·licituds.

Es farà per mitjans telemàtics a través d'un model normalitzat que es podrà trobar a a la pàgina web del Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

I es presentaran a través del Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat )

Només es podrà presentar una sol·licitud per programa.

Dins la convocatòria de subvencions hi ha diferents programes i creiem que els que poden interessar més a les empreses del municipi són:

Programa 3: Reactivació del comerç

Objectiu

Reactivar el sector comerç davant els efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma.

Persones beneficiàries

Professionals autònoms i empreses del sector de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu de carrer i parades de mercats que acreditin, mitjançant declaració responsable, que a causa de la declaració de l'estat d'alarma, van haver de tancar o varen tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% en la facturació dels mesos de març i abril de 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

Requisits

Declaració responsable en que es certifiqui:

 • Que l'empresa es va veure obligada a cessar l'activitat  o
 • Que l'empresa ha tingut un decrement de la facturació de com a mínim un 70 %, prenent com a referència els mesos de març i abril del 2020 en relació al mateix període de l'any anterior
 • Caldrà que el beneficiari, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis que impulsi el CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial.

Quantia de la subvenció

Un màxim de 2.500 €

Despeses subvencionables

 • Despeses fixes d'estructura (lloguer, compres de productes,...)
 • Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l'acció o accions, exceptuant:
  • Sous i salaris
  • Subministres
  • Amortitzacions i rentings
  • Qualsevol despesa de caràcter intern

Criteris de valoració

El procediment de concessió serà l'ordre cronològic de presentació de la sol·licitud

Termini de presentació

Comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins l'exhauriment del pressupost.

Termini d'execució

Any 2020

PROGRAMA 4: Suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

L'objectiu és dinamitzar el comerç, ja sigui recuperant locals buits o reformant establiments amb un grau d'antiguitat.

Persones beneficiàries

Professionals autònoms i empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Tipologia:

 • Àmbit 1. recuperació de locals buits (compra, arrendament, us d'aparadors, continuïtat empresa comercial, ampliació superfície de venda, annexionant un nou local)
 • Àmbit 2 . Reforma establiments a peu de carrer, el sol·licitant ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat  anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2 on grau). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Requisits:

Pels dos àmbits que la inversió mínima sigui de 2.000 €

 • Àmbit 1
  • En cas de compra o lloguer, ser el titular del contracte
  • Disposar del corresponent permís municipal
  • Quedaran excloses inversions superiors a 60.000 €
 • Àmbit 2
  • Acreditar la titularitat en, com a mínim 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior, si es tracta d'un familiar de fins a 2 on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3

Despeses subvencionables

 • Àmbit 1. Despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de concessió administrativa i despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, instal·lacions,...)
 • Àmbit 2. Despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment. No subvencionable, despeses de mobiliari ni de maquinària.

 

Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 5.000 €

Documentació complementària que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

 • Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment (prèvies a la realització de les accions)
 • Còpia llicència obertura municipal
 • Pressupost detallat o factures de l'actuació
 • Referència de l'informe de resultat de l'autodiagnòstic TIC del CCAM http://autodiagnosi.ccam.cat/

El període de presentació de sol·licituds començarà el 30 d'abril de 2020, fins a exhaurir pressupost.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31